Polski

O prawo do obywatelsta: manifest nowoczesnej Szwajcarii

Z ośmiu milionów ludzi żyjących w Szwajcarii, dwa miliony nie mają Szwajcarskiego obywatelstwa: Jest to również wynik wykluczającej polityki. Szwajcaria jest wciąż krajem, w którym, najtrudniej z krajów europejskich, jest zdobyć obywatelstwo. Podczas gdy różnorodność jest na porządku dziennym, szanse oraz prawa są nierówne – na poziomie politycznym, ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym. Ponieważ takie działanie wyrządza demokracji duże szkody, potrzebujemy nowego, odważnego modelu społeczeństwa.

Prawo podstawowe do udziału

Wszyscy ludzie rodzą się wolni oraz równi co do godności oraz prawa. Kto żyje w Szwajcarii, ma prawo do pełnowartościowego udziału w polityce oraz społeczeństwie. Drogą do tego celu jest nadanie obywatelstwa: prawo do brania udziału w wyborach oraz głosowaniach, do bezpiecznego pobytu w kraju oraz – przede wszystkim – prawo do bycia uznanym za pełnowartościową osobę członkowską wspólnoty. Dlatego jesteśmy przekonani: Posiadanie prawa do nabycia obywatelstwa powinno być prawem podstawowym wszystkich ludzi mieszkających na stałe w danym kraju.

O prawdziwą demokrację

Różnorodność będąca skutkiem migracji jest częścią majątku kulturowego Szwajcarii. Pochodzenie człowieka, jego światopoglądowe przekoniania oraz jego status społeczny nie powinny odgrywać roli w prawie obywatelskim. Nikt nie powinien być zobowiązany do «zasłużenia sobie» na obywatelstwo poprzez dostosowanie się. Tylko tak może powstać godna wiary obietnica na równouprawniony udział. Tylko tak mogą wszyscy ludzie w Szwajcarii wykorzystać swój cały potencjał dla dobra ogółu.

Aktywne promowanie nadawania obywatelstwa

Rząd federalny, kantony oraz gminy powinny w imię prawdziwej demokracji aktywnie promować obywatelstwa. Dzisiejsza procedura celuje w selekcję oraz bazuje na podejrzeniu, że ktoś mógłby rządać czegoś, na co nie zasługuje. Ta postawa musi się zmienić. Osoby żyjące w Szwajcarii, które jeszcze nie posiadają obywatelstwa, powinny być witane, wspomagane oraz zapraszane do procesu nadania obywatelstwa. Skutecznym środkiem do promowania byłoby na przykład zrezygnowanie z opłat.

Objektywne kryteria oraz sprawiedliwe postępowanie

Każda osoba mieszkająca w Szwajcarii od 4 lat powinna, niezależnie od statusu pobytu, posiadać prawo do nabycia obywatelstwa. Przestarzałe, nierzeczowne oraz samowolne kryteria powinny zostać zlikwidowane. Tym samym nie ma dziś usprawiedliwienia dla kantonalnych oraz komunalnych kryteriów dotyczących miejsca zamieszkania. Dyskryminujący jest również fakt, iż samo pobieranie świadczeń socjalnych wystarcza żeby zabronić osobie otrzymanie obywatelstwa. Obywatelstwo powinno być nadawane poprzez władzę administracyjną podczas łatwego oraz szybkiego postępowania.

Każda osoba urodzona w Szwajcarii powinna otrzymać Szwajcarski paszport

Dzieci których miejscem zamieszkania podczas narodzin jest Szwajcaria, powinny otrzymywać Szwajcarskie obywatelstwo. Taka postępowa regulacja, którą znają i stosują również inne państwa, troszczy się o równe szanse dla wszystkich tutaj urodzonych dzieci, uwzględnia różnorodność ludności oraz pomaga Szwajcarii w byciu, również w przyszłości, żywą demokracją z prawem do równości oraz sprawiedliwości.

Podpisz manifest!