فارسی

براى رسيدن به حق اساسى تابعيت: بيانيه اى در جهت ايجاد يك سويس نوين

در سويس هشت ميليون انسان زندگى مى كنند كه دو ميليون نفرشان فاقد پاسپورت سويسى اند كه اين به خاطر سياست هاى تبعيضانه است. سياستى كه كماكان سخت ترين در كل اروپاست. و درست در حاليكه وجود يك جامعه متنوع، متفاوت و چند وجهى يك واقعيت تجربه شده روزانه است، فرصت ها و حقوق اساسى فردى در همه سطوح سياسى – اقتصادى و فرهنگى درگير يك نابرابرى تلخ اجتماعى ست. اين ضربه ايست بر پيكر دمكراسى. ضربه اى هشدارد دهنده تا در فكر طرح جامعه نوينى باشيم كه بتواند شجاعانه با اين معضل برخورد كند. 

داشتن حق پايه اى مشاركت

انسانها آزاد زاده مى شوند و از نظر شاًن و منزلت انسانى داراى حقوق برابرند. در نتيجه همه سكنه سويس بايد از حق مشاركت كامل در تصميم گيريهاى سياسى و اجتماعى برخوردار باشند. مشاركتى كه راه رسيدن به آن جز از طريق كسب تابعيت سياسى ميسر نيست. از داشتن حق راى و شركت در انتخابات گرفته تا استفاده از مزاياى يك اقامت دائم و مطمئن و بيش از همه شناخته شدن به عنوان عضوى موثر در جامعه. بنابراين ما مطمئن هستيم كه اين يك حق اساسى و پايه اى براى تمام كسانى ست كه در گستره اين سرزمين به شكلى دائم سكنى گزيده اند. اينان حق دارند كه به عنوان هم وطن شناخته شوند. 

در جهت بر پائى يك دمكراسى پويا و واقعى

بخش مهمى از تنوع و ديگرگونه بودن ارزشهاى فرهنگى جامعه سويس مديون مهاجرانى ست كه به اين سرزمين كوچيده اند. حال اينكه از كجا مى آيند، اعتقاد و جهان بينى شان چيست نبايد نقشى در گرفتن تابعيت شان بازى كند. به واقع هيچكس نبايد اجباراً هم رنگ جماعت شود تا ثابت كند كه لياقت دريافت تابعيت را دارد. تنها در سايه جلب اعتماد سياسى ست كه مى توان زمينه حقوق برابر را فراهم كرد و از نهايت پتانسيل همه انسانها در جهت رفاه يك جامعه سود برد. 

روند گرفتن تابعيت را فعالانه توسعه دهيم

مقامات ادارى شهر و استان و انجمن هاى محلى بايد به مقوله تابعيت از زاويه تعميق دمكراسى در جامعه نگاه كنند. امروزه روند رسيدگى به تقاضاها كاملا انتخابى به پيش مى رود. يعنى با شك و ترديد به هر تقاضائى نگاه مى شود. مثلا مسئولين نمى گذارند كسى حقى را مطالبه كند كه شايد لايق اش نيست. اين عملكرد را بايد كنار گذاشت و به همه افرادى كه در جامعه سويس زندگى مى كنند و هنوز داراى پاسپورت اين كشور نيستند خوش آمد گفت. آنها بايد از حمايت هاى دولتى برخوردار و دعوت به دريافت تابعيت شوند. براى مثال يكى از تدابير تشويق كننده مى تواند صرفنظر كردن از گرفتن عوارض باشد. 

معيارها و روند رسيده گى منصفانه

كسى كه چهارسال در سويس زندگى مى كند جدا از وضعيت اقامت اش بايد بتواند تقاضاى تابعيت كند. معيارها و ضوابط كهنه، غير واقعى و دل بخواهى را بايد كنار گذاشت. به همين سبب قوانين مندرج در شهر و استان در مورد مدت و دوره اقامت به عنوان پيش شرط ديگر توجيه پذير نخواهد بود. حتى كسانى كه از كمك هاى اجتماعى براى تاًمين مخارج زندگى استفاده مى كنند نيز نبايد مورد تبعيض قرار گيرند و صرفاً به اين خاطر تقاضايشان از طرف دولت رد شود. تقاضا براى دريافت تابعيت بايد توسط مسئولين ذى صلاح دولتى در يك روند سريع و مطلوب به پيش برده شود. 

پاسپورت براى هر بچه اى كه در سويس متولد مى شود

كودكانى كه در سويس متولد مى شوند بايد به عنوان تبعه سويس شناخته شوند. يك شيوه پيشرفته كه در ساير ممالك نيز شناخته شده است همانا شانس برابر براى تمامى نوزادگان در كشور است. اين باعث تنوع در جامعه و كمك به دمكراسى سرزنده همراه با برابرى و عدالت مى گرددد.  

كودكانى كه در سويس متولد مى شوند بايد به عنوان تبعه سويس شناخته شوند. يك شيوه پيشرفته كه در ساير ممالك نيز شناخته شده است همانا شانس برابر براى تمامى نوزادگان در كشور است. اين باعث تنوع در جامعه و كمك به دمكراسى سرزنده همراه با برابرى و عدالت مى گرددد.

مانیفست را امضا کنید!